Drugim rebalansom gradski Proračun iznosi 113,5 milijuna kuna

Written by on 25 svibnja, 2022

Drugi rebalans gradskog proračuna, te izvješća o radu i financijskom poslovanju obilježili su 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Novske. Drugim izmjenama i dopunama proračuna iskazano je povećanje za 3,96 % ili 4.327.382 kn tako da ukupno planirani prihodi i primici s planiranim viškom prihoda ovim izmjenama iznose 113.485.663 kn. Promjene na prihodovnoj strani proračuna iskazane su s povećanjem prihoda od poreza na dohodak za 500.000 kn s obzirom da je dosadašnja realizacija bolja od očekivane za ovaj dio godine. Plan prihoda od poreza ovim izmjenama iznosi 16.560.000 kn.

Promjene na prihodima pomoći iskazane su radi usklađenja plana i potpisanih ugovora, kao npr. promjene planiranih sredstava za sanaciju deponije (4. etapu) s povećanjem iznosa za 1.246.030 kn, povećanje od 70.000 kn za projekt Dnevni centar za starije u Novskoj. Prihodi pomoći iskazani su sa smanjenjem kod proračunskog korisnika (Knjižnica i čitaonica „Ante Jagar“ Novska) za 37.600 kn, dok je kod Pučkog otvorenog učilišta Novska iskazano povećanje od 25.000 kn za projekt Kino za sve i Javne vatrogasne postrojbe Grada za nabavu opreme za zaštitu i održavanje za 882.712 kn.

Prihodi od imovine iskazani su s povećanjem od 1.532.330 kn. Najvećim dijelom povećanje se odnosi na povećanje prihoda rudne rente za 1.300.000 kn tako da plan prihoda rudne rente iznosi 6.800.000 kn. Realizacija tog prihoda s uplatom za ožujak iznosila je 50 % plana. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iskazani su s povećanjem od 280.022 kn. Povećanje je iskazano na ime premije osiguranja objekata u vlasništvu Grada, tj. naknade štete za objekt društvenog doma u Rajiću s iznosom od 181.930 kn i povećanjem prihoda Pučkog otvorenog učilišta Novska za 100.000 kn za edukacije, tj. verificirane programe.

Zbog osiguranja dostatnih sredstava do kraja godine, a zbog promjene cijene plina, struje, rashodi su povećani u financijskom planu Dječjeg vrtića „Radost“ Novska za 77.000 kn, Knjižnice i čitaonice za 80.000 kn, električne energije za javnu rasvjetu 410.000 kn. Ostali nespomenuti rashodi povećani su za 485.354 kn, a odnose se na povećanje plana za manifestacije (akcija Bljesak) za 50.000 kn, troškove sudskih i upravnih postupaka za 20.000 kn, planirana su sredstva za izbore u iznosu od 340.000 kn, povećan je plan rashoda za premije osiguranja za 34.000 kn… Rashodi za usluge smanjeni su za 1.144.982 kn i najvećim dijelom odnose se na smanjenje rashoda programa održavanja komunalne infrastrukture: održavanje javnih površina 1.000.000 kn, nerazvrstanih cesta 200.000 kn, zimske službe 150.000 kn. Rashodi pomoći drugim proračunima iskazani su s povećanjem za 400.000 kn. Sredstva su povećana za projekt rekonstrukcije ceste Stara Subocka-Plesmo za 100.000 kn, za Srednju školu Novska 100.000 kn te su osigurana sredstva za provedbu projekta Dnevni centar za starije s 200.000 kn. Sredstva će se doznačiti Domu za starije i nemoćne Sisak koji će biti nositelj aktivnosti.

Sredstva su povećana za otkup zemljišta u zoni za 180.000 kn i otkup zemljišta za izgradnju prometnice (spoj gradske tržnice i Trg dr. F. Tuđmana) za 180.000 kn. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 884.962 kn i najvećim dijelom odnose se na plan rashoda za nabavu opreme za zaštitu i održavanje Javne vatrogasne postrojbe Grada s iznosom od 882.712 kn. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećani su za 1.494.845 kn. Povećanje od 1.385.470 kn odnosi se na projekt sanacije deponije Kurjakana, uređenje autobusnih stajališta sa 100.000 kn, izradu fasade na objektu u Jazavici 100.000 kn uz smanjenje rashoda od 100.000 kn za izradu izvedbenog projekta Centra cjeloživotnog obrazovanja.

Također radi provedbe izbora i referenduma osiguravaju se sredstva za provedbu izvanrednih izbora za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Novske. Gradonačelnik Grada Novske, Marin Piletić imenovan je na dužnost ministra u Vladi Republike Hrvatske dana 29. travnja 2022. godine te je, radi nespojivosti obavljanja dužnosti, istodobno dao ostavku na dužnost gradonačelnika, a Vlada RH raspisala je izvanredne izbore za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji će se održati 12. lipnja 2022. godine. Sredstva se osiguravaju za uobičajene izborne troškove (naknade za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora, materijalni troškovi, objave u glasilima), te za isplatu naknade kandidatima za izbornu promidžbu, sukladno Zakonu.


Current track

Title

Artist