Održana 5. sjednica Gradskog vijeća, usvojen peti rebalans Proračuna

Written by on 22 prosinca, 2021

Posljednja u 2021. godini, a peta po redu sjednica Gradskog vijeća Grada Novske održana je 21. prosinca 2021. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novske. Prije usvajanja Dnevnog reda usvojena su izvješća o početku mirovanja vijećničkog mandata vijećnice Sanje Leški, te o početku mandata zamjenice vijećnice Elene Salaj Potočki, i o prestanku mirovanja vijećničkog mandata vijećnici Ivanki Rukavina i vijećniku Vladi Klasanu.

Petim rebalansom Gradskog proračuna za 20231. godinu usklađeni su svi parametri poslovanja Grada za ovu godinu. Krajem proračunske godine zadnjim izmjenama i dopunama proračuna provodi se usklađenje stavaka plana s realizacijom. Ovim petim izmjenama i dopunama proračuna izvršena su usklađenja na stavkama prihoda i rashoda, izvršeno je usklađenje izvora financiranja, a za odobrene projekte planirana dodatna sredstva pomoći.

Prema Računu prihoda i rashoda, prihodi poslovanja iskazani su sa smanjenjem od 9,5 % ili 8.301.199,00 kn te plan tih prihoda iznosi 79.225.300,00 kn. Rashodi poslovanja iskazani su s povećanjem za 906.829,00 kn tako da plan rashoda poslovanja ovim izmjenama iznosi 64.140.286,00 kn.

Prema Računu zaduživanja/financiranja, primici od financijske imovine povećani su za 1.624.975,00 kn što znači da plan primitaka od financijske imovine iznosi 29.633.900,00 kn dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova smanjeni za 5.000.160,00 kn pa planirani izdaci za otplatu kredita iznose 3.002.120,00 kn. Proračun je ovim izmjenama iskazan sa smanjenjem za 7,42% ili 9.552.532,00 te iznosi 119.153.908,00 kn.

Smanjenje je iskazano na stavci prihoda pomoći za financiranje hotela Knopp u iznosu od 3.300.000,00 kn radi usklađenja plana i odobrenih sredstava. Radi usklađenja plana i ugovora, izvršeno je smanjenje sredstava pomoći za sanaciju deponije Kurjakana za 256.612,00 kn. Odobrena su sredstva pomoći od 70.000,00 kn za rekonstrukciju kuhinje u Dječjem vrtiću „Radost“ Novska. Smanjenje prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 954.221,00 kn odnosi se na povećanje vlastitih prihoda proračunskog korisnika JVP za 40.000,00 kn, planiranje prihoda/rashoda na ime povrata zemljišta od Vodovoda Novska d.o.o u iznosu od 87.754,00 kn te smanjenja prihoda donacija od 1.081.975,00 kn na ime projekta NOVsky jer su sredstva osigurana planom proračuna za 2022. godinu. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjeni su za 2.876.308,00 kn radi usklađenja plana i realizacije.

Smanjenja u skupini rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na usklađenja plana s potrebama do kraja godine. Tako je iskazano smanjenje rashoda na kapitalnim projektima: rekonstrukcija i dogradnja hotela Knopp za 3.300.000,00 kn, NOVsky za 1.289.592,00 kn, rekonstrukcija kuhinje Dječjeg vrtića „Radost“ Novska 90.000,00 kn, izgradnja mrtvačnice u Brestači 475.505,00 kn, uređenje dječjih igrališta 45.000,00 kn, sanacija deponije Kurjakana 284.384,00kn, prostorno-planska dokumentacija 238.750,00 kn, itd.

Uslijedilo je potom više razriješenja i imenovanja u gradska povjerenstva i odbore. Sanje Leški razrješena je dužnosti predsjednice, a Ronald Bilogrević dužnosti člana Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Novske te se Ronald Bilogrević imenuje se na dužnost predsjednika, a Elena Salaj Potočki imenuje se članicom Povjerenstva. Sanja Leški razrješena je dužnosti člana Povjerenstva za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Novske a Ante Stojić je imenovan članom Povjerenstva. Sanje Leški razrješena je dužnosti članice Odbora za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Novske, a Ana Šlibar imenovana je članicom Odbora. Ante Zrile razrješen je dužnosti člana Odbora za selo i poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Novske, a Andreas Vlahović imenovan je članom Odbora. Josip Kušmiš i Ante Stojić razrješeni su dužnosti članova Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Novske, a Vlado Pranjić i Željko Berić imenovani su članovima Odbora.

Foto: Tomislav Koran


Current track

Title

Artist