Javni natječaj za zapošljavanje na radno mjesto RADIJSKI SPIKER u Radio postaji novska d.o.o.

Written by on 29 ožujka, 2023

Na temelju članka 27. Društvenog ugovora radio postaje Novska d.o.o. od 4. ožujka 2010. godine, i članka 8. Pravilnika o radu od 27. ožujka 2023. godine, a sukladno Zakonu o radu (NN93/14, 127/17, 98/19, 151/22), Uprava društva – direktorica Marija Berić raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje na radno mjesto RADIJSKI SPIKER u Radio postaji novska d.o.o.

I.

Raspisuje se javni natječaj na neodređeno vrijeme za zapošljavanje na radno mjesto: Radijski spiker (pola radnog vremena – četiri sata dnevno) na Radio postaji Novska d.o.o. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi u javnom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II.

Radno mjesto: Radijski spiker (pola radnog vremena – četiri sata dnevno), 1 izvršitelj Utvrđuju se uvjeti za radni odnos Radijskog spikera, u skladu sa Društvenim ugovorom Radio postaje Novska d.o.o., Pravilnikom o radu Radio postaje Novska d.o.o. i Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih mjeta Radio postaje Novska d.o.o. te kandidati koji se javljaju na natječaj moraju imati sljedeće uvjete:
Opći uvjeti:
– srednja stručna sprema,
– radno iskustvo: jednu godinu,
– poznavanje rada na kompjutoru,
– potrebne organizacijske i komunikacijske sposobnosti, samostalnost u radu te sposobnost dobrog radijskog izražavanja.
Svi prethodno navedeni uvjeti moraju biti kumulativno ispunjeni.

Popis poslova i zadaća:
– najavljuje dnevni program, emisije, glazbene brojeve, pojedince koji nastupaju u programu,
– obavlja voditeljske poslove jutarnjeg, dnevnog i poslijepodnevnog programa,
– čita vijesti i druge tesktove, kao i reklamne poruke,
– obavlja poslove izbora zadane glazbe,
– sudjeluje u organizaciji i realizaciji javnih priredbi Radio postaje Novska,
– ostvaruje potrebnu komunikaciju s direktorom – glavnim urednikom Radio postaje Novska, urednikom informativnog programa i urednikom novina,
– realizira dogovorene zaključke s kolegija Radio postaje Novska
– obavlja sve druge poslove u skladu s naravi posla koji obavlja po nalogu direktora,
– održava čistoću i pazi na urednost svog radnog mjesta, zajedničkih prostorija i ostalog prostora kojeg tijekom radnog vremena koristi.

III.

Prijava za javni natječaj mora sadržavati ime i prezime kandidata, telefonski kontakt, e-mail adresu, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, pozivanje na statusnu prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnom zakonu, specifikaciju svih dostavljenih priloga, ( dokaza o ispunjavanju uvjeta) te vlastoručni potpis kandidata. Uz prijavu na javni natječaj obavezno se moraju dostaviti sljedeći prilozi, odnosno dokazi o ispunjavanju uvjeta:

  • životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice i osobne iskaznice),
  • dokaz o stručnoj spremi (izvornik svjedodžbe ili ovjerena preslika po javnom bilježniku),
  • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
    osiguranje (HZMO) – (izvornik, ovjerena preslika ili elektronički zapis),
  • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave natječaja
    pri zavodu za zapošljavanje (izvornik ili preslika ovjerena po javnom bilježniku).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta za ostvarivanje toga prava sukladno posebnom zakonu na koji se poziva, a temeljem kojih će, ako ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, imati prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Prilikom pozivanja na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, kada pravo prednosti ovisi o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (da radni odnos nije prestao krivnjom radnika ili sporazumnim raskidom), potrebno je dostaviti presliku dokaza o načinu prestanka radnog odnosa. Kandidat koji ima pravo prednosti kod zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na sljedećem linku: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostv
arivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i toj osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

IV.

Za kandidate prijavljene na ovaj javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provest će se provjera znanja i sposobnosti za obavljanje navedenih poslova iz ovog javnog natječaja. Kandidati koji ne zadovolje formalne uvjete natječaja neće biti pozvani na provjeru znanja. Provjera znanja najprije će biti provedena u obliku intervju i audicije sa svim kandidatima. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio provjeri znanja povukao prijavu na natječaj. O postupku provjere znanja te mjestu i vremenu gdje će se ista održavati, kandidati će biti pravodobno obaviješteni putem e-maila (na e-mail adresu naznačenu u prijavi) i na oglasnoj ploči (www.radionovska.hr), najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja provjere znanja.

V.

Prijave na natječaj podnose se u roku 7 (sedam) dana od dana objave javnog natječaja, a natječaj će se objaviti na Zavodu za zapošljavanje te na internetskoj stranici Radio postaje Novska (www.radionovska.hr). Prijave se dostavljaju poštom ili osobnom dostavom, u vremenu od 7:00-15:00 sati na adresu sjedišta Radio postaja Novska d.o.o., Adalberta Knoppa 1/II, 44330 Novska. Prijava na javni natječaj dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznačenom dostavnom adresom, ispod koje se upisuje sljedeći tekst:

Radio postaja Novska d.o.o.
n/r direktora

„ZA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA RADIJSKOG SPIKERA – NE OTVARAJ“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku. Nakon donošenja odluke o izboru, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će biti vraćena dokumentacija priložena prijavi.


Current track

Title

Artist